Ljungbyheds Flygklubb Bonnarp 689 B 264 53 Ljungbyhed SWEDEN
Email: info[AT]ljungbyhedsflygklubb.se Tel: +46 (0)435-44 02 89
©2016 Ljungbyheds Flygklubb. webmaster[AT]ljungbyhedsflygklubb.se 

Integritetspolicy

Hantering nya medlemsuppgifter Version 08/05/2018

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Ljungbyheds flygklubb, 837600-3367, Bonnarp 689B 26453 Ljungbyhed (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Föreningen har som ändamål att bedriva flygverksamhet i enlighet med ”Flygklubbens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. medlemsmöten, tävlingsaktivitet, flygverksamhet), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till och register för bl. a. Flygklubbens medlemsregister, Myweblog, KSAK/KSAK-M, KSAK DM, Idrottonline.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.). Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicenser och pilotutbildning. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering. Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun. Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid: Hantering av medlemskap i föreningen Föreningsadministration Deltagande i föreningens träningsverksamhet Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet Licenshantering Ansökan om bidrag Sammanställning av statistik och uppföljning Utbildningar arrangerade av föreningen Kontakt med medlem Besök på vår webbplats Publicering av material på webbplats och sociala medier Tillträdesförbud Ordningsstörningar och otillåten påverkan

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje part och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande. Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje part kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till land som inte inkluderas av EUs lagstiftning.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet. Ändamål med behandling: Laglig grund Hantering av medlemskap i föreningen: Avtal Föreningsadministration: Avtal Deltagande i föreningens verksamhet: Avtal Licenshantering: Avtal Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet: Avtal Ansökan om bidrag: Rättslig förpliktelse Sammanställning av statistik och uppföljning: Allmänt intresse Utbildningar arrangerade av föreningen: Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke Kontakt med föreningen: Intresseavvägning Besök på vår webbplats: Intresseavvägning Publicering av material på webbplats och sociala medier: Intresseavvägning och ibland samtycke Tillträdesförbud: Rättslig förpliktelse Ändamål med behandling: Laglig grund Ordningsstörningar och otillåten påverkan: Rättslig förpliktelse

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad: Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för. Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket. Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas. Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen. Om personuppgifterna har behandlats olagligt. Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet. Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk. Du kan när som helst utöva dina rättigheter vänligen se till ny dataskyddslag när den träder i kraft. http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/02/prop.-201718105/ Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.
Integritetspolicy
©2016 Ljungbyheds Flygklubb

Integritetspolicy

Hantering nya medlemsuppgifter Version 08/05/2018

Parter och ansvar för behandlingen av dina

personuppgifter

Ljungbyheds flygklubb, 837600-3367, Bonnarp 689B 26453 Ljungbyhed (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Föreningen har som ändamål att bedriva flygverksamhet i enlighet med ”Flygklubbens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. medlemsmöten, tävlingsaktivitet, flygverksamhet), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till och register för bl. a. Flygklubbens medlemsregister, Myweblog, KSAK/KSAK-M, KSAK DM, Idrottonline.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.). Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicenser och pilotutbildning. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering. Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun. Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid: Hantering av medlemskap i föreningen Föreningsadministration Deltagande i föreningens träningsverksamhet Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet Licenshantering Ansökan om bidrag Sammanställning av statistik och uppföljning Utbildningar arrangerade av föreningen Kontakt med medlem Besök på vår webbplats Publicering av material på webbplats och sociala medier Tillträdesförbud Ordningsstörningar och otillåten påverkan

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje part och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande. Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje part kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till land som inte inkluderas av EUs lagstiftning.

Vilken laglig grund har vi för

personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet. Ändamål med behandling: Laglig grund Hantering av medlemskap i föreningen: Avtal Föreningsadministration: Avtal Deltagande i föreningens verksamhet: Avtal Licenshantering: Avtal Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet: Avtal Ansökan om bidrag: Rättslig förpliktelse Sammanställning av statistik och uppföljning: Allmänt intresse. Utbildningar arrangerade av föreningen: Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke. Kontakt med föreningen: Intresseavvägning Besök på vår webbplats: Intresseavvägning Publicering av material på webbplats och sociala medier: Intresseavvägning och ibland samtycke Tillträdesförbud: Rättslig förpliktelse Ändamål med behandling: Laglig grund Ordningsstörningar och otillåten påverkan: Rättslig förpliktelse

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad: Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för. Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket. Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas. Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen. Om personuppgifterna har behandlats olagligt. Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet. Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk. Du kan när som helst utöva dina rättigheter vänligen se till ny dataskyddslag när den träder i kraft. http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/201 8/02/prop.-201718105/ Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.